بیمه مسئولیت قانونی کالای حمل شده توسط هواپیما

بیمه مسئولیت قانونی کالای حمل شده توسط هواپیما

بیمه مسئولیت قانونی کالای حمل شده توسط هواپیما مسئولیت قانونی کالای حمل شده توسط هواپیما جبران خسارات وارد به کالا که با صدور بارنامه توسط هواپیما حمل می گردد را بر اساس کنوانسیونهای بین المللی تحت پوشش در می آورد. در این پوشش بیمه گر خسارات وارد به کالا که با صدور بارنامه توسط هواپیما حمل می گردد را بر اساس کنوانسیونهای بین المللی تحت پوشش در می آورد و مالکان، بهره برداران و یا در اختیار دارندگان هواپیما و هلیکوپتر به این بیمه نامه نیاز دارند.

فرم بیمه مسئولیت قانونی کالای حمل شده توسط هواپیما