مدارك لازم براي دريافت خسارت بيمه شخص ثالث (مالی)

 مدارك لازم براي دريافت خسارت بيمه شخص ثالث

  • تصوير كروكي افسر كاردان فني يا نظريه كارشناس رسمي دادگستري يا گزارش پاسگاه

  • اصل و فتوكپي پشت و رو بيمه نامه مقصر و زيانديده حادثه

  • اصل و فتوكپي پشت و رو گواهينامه مقصر و زيانديده حادثه

  • اصل و فتوكپي پشت و رو سند مالكيت يا كارت خودرو مقصر و زيانديده حادثه

  • اصل و فتوكپي پشت و رو كارت ملي مقصر حادثه

  • فتوكپي پشت و رو كارت ملي زيانديده يا زيانديدگان

شماره تماس خسارت سیار = ۰۹۶۶۸