مدارك لازم براي دريافت خسارت بيمه شخص ثالث (جانی)

غرامت هاي جاني

تعهدات بيمه ايران چيست؟ هزينه هاي پزشكي ، غرامتهاي نقص عضو و فوت با توجه به مستندات پرونده هاي خسارتي و آراي صادره توسط محاكم قضايي تا سقف تعهدات خريداري شده

 مدارك لازم براي دريافت خسارت عبارتند از :

 • صورت جلسه اوليه پاسگاه انتظامي
 • كروكي افسر كاردان فني ، نظريه كارشناس رسمي دادگستري
 • گزارش پاسگاه انتظامي به دادگاه و برگه هاي بازجويي
 • نظريه هاي پزشكي قانوني (در مورد مجروحين و مصدومين)
 • گزارش معاينه متوفي
 • جواز كفن و دفن
 • خلاصه رونوشت فوت
 • صورتحساب هزينه هاي بيمارستاني (در مورد مجروحين و مصدومين)
 • حكم صادره دادگاه اوليه و در صورت اعتراض طرفين دادگاه تجديد نظر با آخرين حكم مراجع رسيدگي كننده به موضوع از قبيل رأي ديوان عالي كشور
 • ساير گزارشات مرتبط
 • اصل و فتوكپي پشت و رو بيمه نامه مقصر و زياتديده حادثه
 • اصل و فتوكپي پشت و رو گواهينامه مقصر و زيانديده حادثه
 • اصل و فتوكپي پشت و رو سند مالكيت يا كارت خودرو مقصر و زيانديده حادثه
 • اصل و فتوكپي پشت و رو كارت ملي مقصر حادثه
 • فتوكپي پشت و رو كارت ملي زيانديده يا زيانديدگان

·         مدارك مورد نياز پرونده خسارتي سرنشين

 • صورت جلسه اولين پاسگاه انتظامي
 • كروكي افسر كاروان فني ، نظريه كارشناس رسمي دادگستري
 • گزارش پاسگاه انتظامي و برگهi اي بازجويي
 • نظريه پزشكي قانوني در مورد مجروحين و مصدومين
 • گزارش معاينه متوفي
 • جواز دفن
 • خلاصه رونوشت فوت و گواهي فوت
 • صورت حسابهاي هزينه هاي بيمارستاني مجروحين و مصدومين
 • گواهي انحصار وراثت
 • قيم نامه در صورت داشتن صغير
 • تصوير گواهينامه راننده حين حادثه