بیمه بدنه

بیمه بدنه

در بيمه هاي بدنه، بيمه گزار در مقابل پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه در صورت آسيب ديدن اتومبيل خود بخاطر خطرات تحت پوشش مبلغي را به عنوان خسارت دريافت خواهد كرد به طور كلي اتومبيل هايي كه جهت پوشش بيمه بدنه معرفي ميگردند در ابتداي امر بايستي قابليت پوشش بيمه بدنه را دارا باشند.كليه مالكان اتومبيل ها و يا اشخاصي كه در قبال اتومبيل مسئوليت دارند و اتومبيل از سوي مالك به آنها تحويل داده شده است به اين بيمه نامه نياز دارند.

اين بيمه نامه اتومبيل شمارا در مقابل خطراتي همچون آتش سوزي،سرقت كلي،خساراتي كه در جريان نجات و يا انتقال موضوع بيمه به آن وارد شود و … تحت پوشش قرار ميدهد.

پوشش بيمه بدنه اتومبيل نگراني هاي بيمه گزاران (دارندگان اين وسائل) در مورد حوادثي كه منجر به آسيب ديدن اتومبيل آنها و ايجاد هزينه هاي پرداخت خسارت ميگردد را كاهش مي دهد يا از ميان مي برد.

در بيمه هاي بدنه بيمه گزار در مقابل پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه در صورت آسيب ديدن اتومبيل خود بخاطر خطرات تحت پوشش مبلغي را به عنوان خسارت دريافت خواهد كرد به طور كلي اتومبيل هايي كه جهت پوشش بيمه بدنه معرفي ميگردند در ابتداي امر بايستي قابليت پوشش بيمه بدنه را دارا باشند و اين قابليت در مرحله اول از  دو راه اثبات ميگردد:

 1. سال ساخت اتومبيل

حداكثر بيش از ۱۰ سال از توليد و مونتاژ وسايل نقليه سواري در زمان معرفي و صدور بيمه نامه نگذشته باشد،البته براي پوشش بيمه بدنه اتومبيل هاي سواري با قدمت ۱۰ سال ساخت براي هر سال ۵۵% اضافه بر نرخ بعنوان قدمت سال ساخت در نظر گرفته و بر حق بيمه هاي اصلي اضافه گرديده و صدور بيمه نامه براي اتومبيل هايي كه بيش از ۲۰ سال از ساخت آنها گذشته باشد نياز به مجوز از مديريت بيمه هاي اتومبيل دارد.

 1. بازديد اوليه از اتومبيل
 2. راه ديگر اثبات قابليت پوشش بيمه بدنهبراي اتومبيل هاي معرفي شده،كارشناسي بازديد اوليه از وسيله نقليه معرفي شده توسط كارشناس مورد تأييد شركت است كه كارشناس مزبور بايد داراي مجوز كارشناسي بازديد اوليه و كد اختصاصي بوده و گزارش مربوطه را جهت صدور بيمه نامه بدنه تهيه نمايد.

 

پس از وقوع حادثه، بيمه‌گزار موظف است در كوتاهترين زمان ممكن به واحد خسارت، اعلام خسارت نمايد. در اين صورت، روند بررسي پرونده بيمه گزار، بازديد و برآورد خسارت و در نهايت پرداخت خسارت آغاز مي‌شود. چنانچه بيمه گزار مقصر باشد و به شخص و يا شي ثالثي آسيب رسانده باشد، ابتدا بايد در مورد خسارت شي و يا شخص ثالث آسيب ديده تسويه‌حساب كرده و طي نامه‌اي، تسويه حساب را به اين اداره اطلاع دهد و سپس به خسارت وارده رسيدگي مي‌شود.
درصورتيكه بيمه گزار زيانديده باشد و مقصر داشته باشد، بخشي از خسارت برآورد شده از شركت بيمه شخص ثالث مقصر و يا از خود مقصر دريافت مي‌شود. در پرداخت خسارت چنانچه نياز به تعويض قطعه‌اي باشد، بيمه گزار موظف است قطعه معيوب را به اداره خسارت تحويل دهد.

 • در صورت بروز حادثه، بيمه گزار با تكميل “فرم اعلام خسارت بدنه اتومبيل” به اداره خسارت بيمه‌نامه‌هاي بدنه اعلام خسارت مي‌كند.
  اين فرم شامل موارد زير است:

  1. مشخصات بيمه‌نامه/ قرارداد
  2. مشخصات راننده موردبيمه
  3. مشخصات وسيله نقليه طرف حادثه
  4. چگونگي وقوع حادثه
 • در نهايت اطلاعات تكميل شده توسط بيمه گزار امضا و تاييد مي‌شود.
 • پس از تكميل فرم، بيمه گزار موظف است مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده را تكميل كند.
  درصورتي‌كه خودرو نياز به تعويض قطعه داشته باشد، براي قطعات موردنياز “فاكتور” تهيه مي‌شود و بيمه گزار موظف است قطعات آسيب ديده (داغي) را به بيمه تحويل دهد.
 • پس از محاسبه خسارت قابل پرداخت، “حواله پرداخت خسارت” در سه نسخه و “فرم مفاصاحساب” در دونسخه صادر و به بيمه گزار تحويل داده مي‌شود.

درصورتي‌كه بيمه گزار بدهي داشته باشد اين حواله در ۴۴ نسخه صادر مي‌شود كه يك نسخه از آن جهت كسر بدهي‌هاي بيمه گزار مي‌باشد و به اداره كل حسابداري و آمار تحويل داده مي‌شود.

 • بيمه گزار حواله و فرم مفاصاحساب صادره را جهت دريافت چك به اداره‌كل حسابداري و آمار تحويل مي‌دهد.
 • بيمه گزار چك به مبلغ محاسبه شده را از اداره‌كل حسابداري و آمار تحويل گرفته و به ازاي آن “رسيد دريافت چك” را تكميل مي‌كند.

 

مدارک مورد نیاز:

 • كارت ملي بيمه گزار، مالك يا نماينده قانوني مالك
 • كروكي افسر كاردان
 • برگ‌هاي بازجويي طرفين حادثه در خصوص كروكي غير سازشي
 • ساير گزارش‌هاي تكميلي از قبيل: گزارش نيروي انتظامي، گزارش كارشناس يا كارشناسان رسمي دادگستري،  برگه قبول تقصير مقصر، راي محاكم در مورد كروكي غير  سازشي ، عكس مواضع آسيب‌ديده،خود بيمه‌گزار مي‌تواند عكس‌ها را تهيه كند
 • تصوير مصدق گواهينامه راننده در هنگام حادثه (براي دارندگان تاكسي ارايه كارنامه) يا دفترچه پليس راه (براي اتوبوس و ميني‌بوس)
 • اسناد مالكيت اتومبيل زيان‌ديده
 • استعلام بيمه‌نامه مقصر و برش بيمه‌نامه
 • اصل بيمه‌نامه
 • رسيد پرداخت حق‌بيمه
 • صورتحساب مسافران روز حادثه (براي اتوبوس و ميني‌بوس)
 • فاكتور هزينه حمل
 • فاكتور لوازم تعويضي در صورت نياز
 • بارنامه (براي كاميونها و تريلرها)
 • درصورتيكه بيمه‌گذار به بيمه بدهكار باشد و حق‌بيمه را كامل پرداخت نكرده باشد، مبلغ بدهكاري از خسارت محاسبه شده كسر مي‌گردد.