بیمه مسئولیت قانونی شخص ثالث

بیمه مسئولیت قانونی شخص ثالث

بیمه مسئولیت قانونی شخص ثالث خسارات و صدمات جانی و مالی به اشخاص ثالث ناشی از برخورد هواپیما و یا سقوط اشیا و یا اشخاص از هواپیما به طوری که بیمه گزار قانوناً ملزم به جبران خسارات مربوطه باشد را ارائه می دهد و مالکان و بهره برداران از انواع هواپیماها ،هلیکوپترها ،وسایل پرنده سبک و فوق سبک به بین بیمه نامه نیاز دارند.

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت قانونی شخص ثالث