بیمه مسئولیت قانونی بار همراه مسافرین

بیمه مسئولیت قانونی بار همراه مسافرین

بیمه مسئولیت قانونی بار همراه مسافرین جبران خسارات وارد به بار همراه مسافران بر اساس کنوانسیونهای بین المللی را تحت پوشش در می آورد و خسارت وارد به بار همراه مسافرین در جریان حمل به داخل هواپیما، در طول پرواز و در جریان خارج نمودن از هواپیما تحت پوشش قرار می دهد. مالکان و بهره برداران از انواع هواپیماها ،هلیکوپترها ،هواپیماهای سبک و فوق سبک به این بیمه نامه نیاز دارند

فرم بیمه مسئولیت قانونی بار همراه مسافرین