بیمه حوادث سرنشین

بیمه حوادث سرنشین

بیمه نامه حوادث سرنشین پوشش صدمات بدنی ناشی از حادثه وارد به مسافرین و یا خدمه پروازی که منجر به فوت و یا نقص عضو دائم و یا موقت گردد را در بر میگیرد. کلیه شرکت های هواپیمایی و صاحبان هواپیما و هلی کوپتر (کلیه وسایل پرنده موتوری) به این بیمه نامه نیاز دارند.

فرم پیشنهاد بیمه هواپیما و هلیکوپتر