بیمه حمل ونقل کالا وارداتی(ساده)

بیمه حمل و نقل کالا وارداتی(ساده)

بیمه های حمل و نقل وارداتی‌ بیمه‌ هایی می‌ باشند که مبداً کشور خارجی و مقصد ایران باشد. بیمه های حمل و نقل وارداتی‌، صادراتی و ترانزیت براساس مبدأ و مقصد آنها متمایز می‌شوند وکلیه واردکنندگان کالا به این بیمه نامه نیاز دارند.