بیمه فساد کالا در انبار سردخانه ها

بیمه فساد کالا در انبار سردخانه

این بیمه نامه خسارتهای وارد به کلیه کالاهای قابل نگهداری در سردخانه ها از قبیل مواد پروتئینی، میوه جات و سبزیجات، فرآورده های لبنی و نیز مواد شیمیائی و داروئی را تحت پوشش قرار می دهد. بیمه فساد کالا در سردخانه خطراتی را که سبب اخلال در سیستم تبرید یا سرمایش محفظه‌های سردخانه میشود تحت پوشش قرار می‌دهد .

مدت بیمه:حداکثر یکسال میباشد که میتواند بنا به درخواست بیمه گزار تمدید گردد.

فرم پیشنهاد بیمه فساد کالا در انبار سردخانه