بیمه مسئوایت نگهبانان مسلح بانک ها

بیمه مسئولیت نگهبانان مسلح بانک ها

این بیمه‌نامه کلیه خسارات ناشی از خطرات نگهبانان مسلح بانک‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد. کلیه نگهبانان مسلح بانک ها در قبال افراد ثالث به این بیمه نامه نیاز دارند. بیمه مسئولیت نگهبانان مسلح بانک ها خطراتی همچون فوت ،نقص عضو و هزینه پزشکی را تحت پوشش قرار میدهد.