بیمه مسئولیت ناشی از تولید(عایق های رطوبتی)

بیمه مسئولیت ناشی از تولید(گارانتی عایق های رطوبتی)

موضوع این بیمه نامه ،جبران خسارات جانی و مالی وارد به مصرف‌کنندگان کالا و اشخاص ثالث از خطرات ناشی از استفاده کالا را بر عهده دارد که در نتیجه عدم ایمنی و وجود عیب و نقص در کالای تولید و عرضه شده به‌وقوع پیوسته باشد .بیمه مسئولیت ناشی از تولید (گارانتی عایق‌های رطوبتی) به منظور پوشش خسارت‌های ناشی از عدم عملکرد صحیح عایق‌های رطوبتی (گارانتی عایق‌های رطوبتی) صادر می‌شود.رشته بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا مشتمل بر ۳ زیررشته عملکرد عایق رطوبتی،تولیدکنندگان و شرکتهای گازی میباشد. همچنین کلیه تولید کنندگان، فروشندگان و نصابان عایق های رطوبتی (در قبال مصرف کنندگان عایق های رطوبتی و افراد ثالث)، به این بیمه نامه نیاز دارند.