بیمه مسئولیت فنی بیمارستان

بیمه مسئولیت فنی بیمارستان

این بیمه نامه دومین طرح بیمه‌ای شرکت سهامی بیمه ایران پس از بیمه نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان است که در جهت تأمین هرچه گسترده‌تر جامعه پزشکی کشور تهیه و ارائه گردیده است. موضوع بیمه نامه مسئولیت مدنی مسئول فنی عبارت است از جبران خسارتهای بدنی وارد به بیماران، ذوی‌الحقوق آنها و سایر اشخاص ثالث در محدوده بیمارستان ناشی از مسئولیت وی مطابق با شرح وظایف مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

فرم پیسنهاد بیمه مسئولیت فنی بیمارستان