بیمه مسئولیت حیوانات خانگی

بیمه مسئولیت حیوانات خانگی

این بیمه نامه به منظور پوشش کلیه خسارات ناشی از نگهداری حیوانات خانگی اعم از حادثه بدون حمل و نقل، حادثه با حمل و نقل، بیماری، سرقت، زایمان و سخت‌زایی صادر می‌شود. کلیه صاحبان حیوانات خانگی به این بیمه نامه نیاز دارند.

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت حیوانات خانگی