بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه

بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه

این بیمه‌نامه به منظور جبران خسارت‌های احتمالی ناشی از مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه صادر می‌شود. کلیه نمایندگان بیمه در قبال افراد ثالث (مراجعه‌کنندگان به نمایندگان بیمه) به این بیمه نامه نیاز دارند. بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه خطراتی همچون خسارات مالی را تحت پوشش قرار میدهد.

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه