بیمه مسئولیت حرفه ای شهربازی

بیمه مسئولیت حرفه ای شهربازی

مدیر شهربازی مسئولیت مشکلات احتمالی که در حین استفاده از دستگاه‌ها برای استفاده‌کنندگان رخ می‌دهد را بر عهده دارد. بیمه‌نامه مسئولیت مدیر شهربازی در مقابل استفاده‌کنندگان از دستگاه‌ها به منظور جبران خسارات ناشی از خطرات استفاده از دستگاه‌های شهربازی صادر می‌شود. همچنین بیمه مسئولیت حرفه ای شهربازی خساراتی همچون فوت،نقص عضو و خسارت مالی را تحت پوشش قرار میدهد.مدیران شهر بازی ها در قبال استفاده کنندگان از دستگاه های شهربازی به این بیمه نامه نیاز دارند.

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه ای شهربازی