بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و سریاران

بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران

این بیمه‌نامه به منظور پوشش مسئولیت خسارات ناشی از مسئولیت سردفتران و دفتریاران در قبال اشخاص ثالث صادر می‌شود. همچنین بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران خساراتی همچون خسارت مالی را تحت پوشش قرار میدهد. کلیه سردفترداران و دفتریاران به این بیمه نامه نیاز دارند.