بیمه مسئولیت تعمیرگاه های مجاز خودرو

بیمه مسئولیت تعمیرگاه های مجاز خودرو

این بیمه نامه به منظور پوشش خطرات ناشی از مسئولیت تعمیرگاه‌های مجاز خودرو صادر می شود.

فرم پیشنهاد بیمه استفاده کنندگان از تعمیرگاههای خودرو