بیمه مسئولیت ناشی از تولید(شرکت های گازی)

بیمه مسئولیت ناشی از تولید

موضوع این بیمه نامه ،جبران خسارات جانی و مالی وارد به مصرف‌کنندگان کالا و اشخاص ثالث از خطرات ناشی از استفاده کالا را بر عهده دارد که در نتیجه عدم ایمنی و وجود عیب و نقص در کالای تولید و عرضه شده به‌وقوع پیوسته باشد. رشته بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا مشتمل بر ۳ زیررشته عملکرد عایق رطوبتی،تولیدکنندگان و شرکتهای گازی میباشد. همچنین کلیه تولیدکنندگان کالا در زمینه گازرسانی در قبال افراد ثالث، به این بیمه نامه نیاز دارند.

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت ناشی از تولید