بیمه مسئولیت ناشی از تولید

بیمه مسئولیت ناشی از تولید(تولید کنندگان)

موضوع این بیمه نامه ،شامل بیمه کیفیت محصول و خسارت وارده ناشی از استفاده محصول که در نتیجه عدم ایمنی و وجود عیب و نقص در کالای تولید و عرضه شده به‌وقوع پیوسته باشد، بنا به درخواست بیمه گزار می باشد.رشته بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا مشتمل بر ۳ زیررشته عملکرد عایق رطوبتی،تولیدکنندگان و شرکتهای گازی میباشد. همچنین کلیه تولید کنندگان کالا (جهت مصرف کنندگان کالا و افراد ثالث) به این بیمه نامه نیاز دارند.

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت تولیدکنندگان