بیمه تامین هزینه جهیزیه

بیمه تامین هزینه جهیزیه

این بیمه نامه با هدف تامین سرمایه جهت تهیه جهیزیه فرزندان اناث خانواده می باشد . هر گاه بیمه شده در طول مدت بیمه نامه فوت یا دچار از کار افتادگی دائم و کامل گردد (پوششهای تکمیلی) از آن تاریخ تا پایان مدت بیمه نامه حق بیمه ای دریافت نشده ، لیکن کماکان سرمایه بیمه نامه در پایان مدت به استفاده کننده پرداخت می شود و چنانچه فوت بیمه شده ناشی از حادثه باشد دو برابر سرمایه در پایان مدت پرداخت خواهد شد.

مزایای بیمه تامین هزینه جهیزیه:

بیمه نامه با هدف تامین سرمایه جهت تهیه جهیزیه فرزندان اثاث خانواده می باشد .

هر گاه بیمه شده در طول مدت بیمه نامه فوت یا دچار از کار افتادگی دائم و کامل گردد (پوششهای تکمیلی) از آن تاریخ تا پایان مدت بیمه نامه حق بیمه ای دریافت نشده ، لیکن کماکان سرمایه بیمه نامه در پایان مدت به استفاده کننده پرداخت می شود و چنانچه فوت بیمه شده ناشی از حادثه باشد دو برابر سرمایه در پایان مدت پرداخت خواهد شد.

در صورتیکه استفاده کننده بیمه نامه (دختر) در فاصله فوت بیمه شده تا پایان مدت بیمه ازدواج نماید سرمایه بیمه نامه در زمان ازدواج به وی پرداخت خواهد شد.

بیمه گذار می تواند در طول مدت قرارداد دختر دیگر خود را به جای استفاده کننده قبلی جایگزین نماید.

چنانچه استفاده کننده در طول مدت بیمه فوت نماید با نظر بیمه گذار یکی از دو روش زیر عمل می گردد :

بیمه نامه فسخ شده و ذخیره ریاضی بیمه نامه حداقل به میزان حق بیمه های دریافتی مسترد می گردد.

با جایگزین شدن استفاده کننده دیگری به انتخاب بیمه گذار ، بیمه نامه ادامه می یابد.

گواهی اطلاع از شرایط و مقررات بیمه نامه تأمین هزینه جهیزیه  

توجه: موارد فوق الذکر و شرایط خصوصی مندرج در این بیمه نامه ملاک عمل بوده و در سایر موارد شرایط عمومی بیمه عمر و قانون بیمه حاکم می باشد.

بعد از صدور بیمه نامه و پرداخت اولین قسط حق بیمه، تعهدات بیمه گر مندرج در اصل بیمه نامه و الحاقی های منضم به آن شروع می شود وبیمه گذار موظف است اقساط حق بیمه را حداکثر تا یک ماه بعد از سررسید هر قسط پرداخت نماید.

چنانچه پرداخت حق بیمه بیش از یک ماه از سررسید مقرر به تاخیر افتاده باشد و بیمه شده فوت شود،فقط بخش پس اندازی و منافع حاصل از آن تا زمان فوت در پایان مدت بیمه به استفاده کننده تعلق خواهد گرفت.

هر گاه ثابت شود تأخیر در پرداخت حق بیمه به دلایلی خارج از اختیار بیمه گذار بوده است، بیمه گر می تواند در صورت فوت بیمه شده نسبت پرداخت تمام سرمایه در پایان مدت بیمه اقدام نماید.

در صورت انصراف بیمه گذار از ادامه بیمه، بیمه نامه دارای ارزش با خرید نبوده و به طریق زیر عمل خواهد شد:

الف: چانچه حق بیمه حداقل ۶ ماه پرداخت شده باشد بیمه نامه با سرمایه مخفف (معادل ذخیره پس اندازی) تا پایان مدت بیمه ادامه می یابد.

ب: اگر حق بیمه کمتر از ۶ ماه پرداخت شده باشد بیمه نامه بدون هیچگونه تشریفاتی باطل است و حق بیمه های دریافتی از بیمه گذار، قابل استرداد نخواهد بود.

ج: در صورتی که پرداخت حق بیمه به تأخیر افتاده باشد بیمه گذار می تواند با موافقت بیمه گر حق بیمه های معوق و هزینه دیرکرد زمان تأخیر را پرداخت نماید تا بیمه نامه به حالت اولیه برگردد.

د: در مورد بیمه نامه هایی که پرداخت حق بیمه آنها بیش از یک ماه به تأخیر افتاده باشد محاسبه هزینه دیرکرد بر مبنای نرخ سود سالانه ۱۸% خواهد بود.

بیمه گذار می تواند در طول مدت بیمه دختر دیگر خود را به جای استفاده کننده قبلی جایگزین نماید

فرم پیشنهاد درخواست بیمه تامین جهیزیه