سامانه های پیگیری شرکت خدمات بیمه ای چکاد آسایش

سامانه های پیگیری شرکت خدمات بیمه ای چکاد آسایش

بیمه گذاران و بیمه شدگان گرامی جهت بررسی وضعیت پرونده درمانی خود میتوانید با مراجعه به سامانه های ذیل اقدام فرمایید

۱- سامانه پیگیری هزینه های درمانی (هزینه های پاراکلینیکی)

۲- سامانه پیگیری پرونده های بیمارستانی ( بستری )